Tom Zvardoň and friends

Cena: 150 Kč (informace o slevách k nalezení zde)

 

Pro­jekt Tom Zvar­don and Fri­ends je volným po­k­račováním pro­jek­tu Du­en­de, ky­ta­ris­ty a skla­da­te­le To­mi­sla­va Zvar­doně, k je­hož atri­butům patří především pes­t­rost, ba­rev­nost a žánrový přesah. (Du­en­de: CD Za bra­nou a CD New words in the dicti­o­na­ry).

V novém pro­jek­tu, který tvoří výhradně au­tor­ská tvor­ba, za­ujme především sty­lová roz­ma­ni­tost. Od jaz­zu, přes ryt­mic­ky zajíma­vou la­tin­skou a af­ric­kou mu­zi­ku, až po fla­men­co. To vše za­ba­le­no do písničkové for­my s do­sta­tečně velkým pro­sto­rem pro im­pro­vi­za­ci. Ke spo­lu­práci by­la přizvána celá řada skvělých hostů, jak sám název pro­jek­tu na­povídá, především spřáte­lených pro­fe­si­onálních mu­zi­kantů. Co kon­cert, to hu­dební osob­nost a je­di­nečný zážitek.

Kromě stálé se­sta­vy, kte­rou tvoří kon­tra­basist­ka Madla Vy­hnánková a bu­beník a per­ku­si­o­nis­ta Ad­ri­an Ševeček, můžete slyšet řadu předních českých hu­debníků, kteří se podílí na ori­gi­na­litě celého pro­je­tu. Me­zi stále hos­ty patří jaz­zová zpěvačka Te­re­za Raj­ni­cová, Čes­ko-ni­ge­rijská zpěvačka Ma­ri­a­na Wesley, pe­ruánský per­ku­si­o­nis­ta a cha­ran­gis­ta Car­lo Ze­ga­ra, přední český hráč na in­dická tab­la Tomáš Re­indl, výrazná česká har­fist­ka Iva­na Po­korná, per­ku­si­o­nis­ta Pe­tr Smetáček a další.

Více na www.​zvardon.​cz.

Cena: 150 Kč

Účinkující:

  • Ketevan Thugushi – Zpěv
  • Tom Zvardon – Kytary
  • Carlo Zegara (Peru) – Perkuse a charango
  • Tereza Rajnincová – Zpěv
  • Madla Vyhnánková – Kontrabas
  • Jan Karez – Saxofon
  • Adria Ševeček – Bicí