Ruchadze Band-Amsterdam Beyond

Oje­dinělý kos­mo­po­litní pro­jekt na české hu­dební scéně pod ve­dením světoběžníka Kon­stan­ti­na Ru­chad­ze­ho, který je in­spi­ro­vaný hud­bou ja­ko cel­kem, sty­lově a di­men­zi­onálně nezávis­lou na pro­sto­ru a čase. Hud­ba, kde je místo pro hloub­ku, kre­a­ti­vi­tu, im­pro­vi­za­ci, dra­vost a spon­ta­ne­i­tu. Kde mu­zi­kan­ti mají možnost vyvíjet a předvádět svůj ta­lent. A pu­b­li­kum pak příležitost odnášet si ne­za­po­me­nu­telný zážitek.

Je­jich první al­bum Ad­ven­tu­rer by­lo s nadšením přija­to pu­b­li­kem a také například ho­land­skou hu­dební kri­ti­kou. Sku­pi­na dále vy­da­la mul­ti­et­nické 2al­bum Around The World In Spa­ce And Ti­me a po­slední no­vin­kou je CD s názvem Upstre­am Her­mit.

www.​ruchadzeband.​com

Cena: 150 Kč

Účinkující:

  • Konstantin Ruchadze – zpěv, kytara
  • Lukáš Martinek kytara
  • Jan Steinsdörfer – piano
  • Marek Eichler – bass
  • Leon Kemper – kytara
  • Petr Eichler – bicí