La Parada

La Pa­ra­da je název pro­jek­tu vzni­klého ze spo­lu­práce trum­pe­tis­ty Ja­na Ha­senöhr­la a ky­ta­ris­ty Lukáše Chej­na. V ro­ce 2004 na­hráli s teh­dejšími čle­ny ka­pe­ly Jazz Ef­terrätt a hu­debníky z Českého národního sym­fo­nického or­chest­ru CD La Pa­ra­da, na kterém pre­zen­to­va­li převážně své vlastní hu­dební  nápa­dy ja­ko or­chestrálně za­ranžované jaz­zové sklad­by. Na na­hrávce účin­kují kromě členů Jazz Ef­terrätt také pi­a­nis­ta Mi­lan Svo­bo­da a  per­ku­sis­ta Ca­mi­lo Caller a další.

V ro­ce 2009 do­pl­nil au­tor­skou dvo­ji­ci pi­a­nis­ta Pe­tr Be­neš a spo­lečně se­sta­vi­li hu­dební ob­sah CD Wai­ting For Art. Ti­tulní sklad­ba od Pet­ra Be­neše získa­la v ro­ce 2011 ti­tul Jaz­zová sklad­ba roku v an­ketě každo­ročně vyh­lašované sd­ružením OSA.

V jaz­zovém klu­bu The Lo­op se pro­jekt před­staví v se­stavě s ryt­mi­kou a pětičlen­nou de­cho­vou sekcí.

Cena: 150 Kč

Účinkující:

  • Jan Hasenöhrltrubka
  • Jan Buriantrubka
  • Martin Plachýalt saxofon
  • Tereza Hasenöhrlováalt saxofon
  • Karel Kohout trombon
  • Lukáš Chejnkytara
  • Petr Beneš – klavír
  • Tomáš Uhlíkbaskytara
  • Vít Pospíšil klávesové nástroje
  • Ondřej Pomajslbicí